پرسنل کتابخانه:

نام و نام خانوادگی: طیبه حسن زاده مقدم

سمت: مسئول کتابخانه

مدرک: کارشناسی ارشد رشته مدیریت، کارشناسی رشته کتابداری در شاخه پزشکی

شماره تماس: 88902155 الی 9 داخلی 521 

 

شرح وظایف:

خرید کتب و منابع مورد نیاز کتابخانه

پیگیری مکاتبات اداری و نظارت بر امور جاری کتابخانه

تهیه گزارش های مرتبط با کتابخانه

جستجوی مقالات مورد نیاز مراجعان

امانت و راهنمایی مراجعان در یافتن منابع مورد نیاز

فهرست نویسی و رده بندی منابع کتابخانه

ورود اطلاعات اعضا در نرم افزار کتابخانه آذرخش و عضویت آنان در سیستم