محل آپلود – خلاصه مقاله – صفحه تقدیر و تشکر 

وضعیت 

استاد راهنما

دانشجو

 عنوان پایان نامه

ردیف

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فرهود گوراوانچی

بررسی مراجعین مبتلا به شکاف های مادرزادی نادر جمجمه و صورت و درمانهای انجام گرفته به بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیم 15 خرداد از سال 1382 الی 1392

1

خلاصه پایان نامه

 

دفاع شده

دکتر فیض الله نیازی

کامیار اژدری

استفاده از دیاترمی کنترل شده در درمان هیپرتروفی توربینت ها دربیمارانی که با شکایت انسداد بینی ناشی از هیپرتروفی به بیمارستان مدرس مراجعه کرده اند .

2

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر  شاهین محمد صادقی

سعید عبدالهی

بررسی اثر مکمل تزریقی ویتامین Aبر بقای کمپوزیت گرافت لاله گوش در موش های صحرایی

3

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدراله معتمد

امیر رضا معتبر

بررسی آنتروپومتریک و آنالیزکمی پروفایل بینی در بیماران کاندید رینوپلاستی مراجعه کننده به مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد

4

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر ناصر مظفری

خلیل طلایی زاده

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت ( H graft ) side to sideدیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

5

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سیدمهدی موسوی زاده 

محمود ناظمیان

بررسی نتایج درمانی رینوپلاستی به دو روش cephalic trimو sliding flapبرای غضروف های lower lateralدربیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد تهران

6

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سیداسماعیل حسن پور

امیر مولائی

بررسی تاثیر تزریق زیر جلدی اپی نفرین در غلظت های مختلف بر کاهش خونریزی از برش های جراحی (مطالعه تجربی روی مدل حیوانی Rat)

7

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکترخلیل رستمی 

اصغر اسماعیل زاده

بررسی روشهای درمانی جراحی انجام گرفته در مبتلایان به ژنیکوماستی و میزان رضایتمندی مراجعین به بیمارستان مدرس و 15 خرداد تهران بین سالهای 1392-1387

8

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر مسعود یاوری 

دکتر نغمه پورپژشک

بررسی میزان اثربخشی لیزر کم توان در ترمیم تاندون های فلکسور دست

9


محل آپلود –خلاصه مقاله –صفحه تقدیر و تشکر 

وضعیت 

استاد راهنما

دانشجو

 عنوان پایان نامه

ردیف

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدراله معتمد

دکتر بابک معتقدی

بررسی فراوانی انحراف بینی و غیر قرینگی ابرو دربیماران زن مراجعه کننده جهت رینوپلاستی به بیمارستان 15 خرداد

1

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر خلیل رستمی

محمد علی شهاب الدین

بررسی میزان  تاثیر کرم هیرودوئید در کاهش اکیموز و ادم اطراف چشم به دنبال عمل رینوپلاستی

2

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

دکتر روزبه راهبر

بررسی نتایج رینوپلاستی دربیماران  Teen age  از سال 1382 لغایت 1392

3

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر شاهین محمد صادقی

محمد بقائی               

بررسی تاثیر پک کردن بینی بر میزان ادم و اکیموز دور چشم و خونریزی زیر ملتحمه بعد از جراحی سپتورینوپلاستی

 

4

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر فیض اله نیازی

سید حسن حسینی هوشیار    

اندازه گیری میزان گیرندهIآنژیوتانسین IIدربافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید و پوست نرمال با روش الیزا ( Elisa)

5

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سید اسماعیل حسن پور

دکتر امیر دریانی

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم Aبر میزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش

6

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر ناصر مظفری

دکترکامبیز ایزد پناه

بررسی میزان تاثیر اکسیژن درمانی در میزان درد تورنیکه در بیماران با ترومای دست مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سال1395-1394

7

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدرالله معتمد

عبدالرضا شیخی     

بررسی  اثر کورتیکواستروئید  (دگزامتازون  وریدی  ) بر کاهش  اکیموز و ادم  پری  اربیتال در زمانهای  مختلف در بیماران  رینو پلاستی  دربیمارستان  15 خرداد  تهران  طی سالهای  95-94 

8

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر مسعود یاوری

دکتر مرضیه نقوی

مقایسه میزان  قند خون اندازه گیری  شده  با گلوکومتر در انگشت  سالم و آسیب دیده در پیش بینی  گانگرن  انگشتان  در سال  1394  در بیمارستان  15 خرداد

9

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سید مهدی موسوی زاده

هادی رضازاده                

استفاده از تکنولوژی Cad camدر تهیه شابلون برش پوستی و پیش بینی  مقدار کاهش حجم هر سینه بصورت جداگانه و شکل نهایی سینه بعد از جراحی ریداکشن ماموپلاستی

10

خلاصه پایان نامه  دفاع شده دکتر سید مهدی موسوی زاده  دکتر حمید رضا علیزاده اطاقور  مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال            11
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر شاهین محمد صادقی دکتر گلاویژ قصیری 

بررسی  نتایج  و رضایتمندی بیماران بعد از عمل رزکسیون قاعده آلار در جراحی های رینوپلاستی در بیمارستان 15 خرداد             

12
خلاصه  پایان نامه  دفاع شده  دکتر سید اسماعیل حسن پور 

دکتر

معصومه عباس نژاد 

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای 1392  تا  1395

13
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر رستمی  دکتر ندا ظهیری زرندی بررسی تاثیر فلپهای درمال 2 طرفه در میزان افتادگی پستان بعد از ماموپلاستی کاهشی با پایه تحتانی   14
خلاصه پایان نامه  دفاع شده 

دکتر

کلانتر هرمزی 

دکتر فاطمه

 حسینی زادگان 
بررسی میزان اثر بخشی پیوند چربی اوتولوگ در تصحیح دفورمیتی پیشانی در بیماران پلاژیوسفالیقدامی عمل نشده مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی 15خرداد از سال1390 تا 1395 15
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر حسن پور 

دکتر محسن

نوروزی نیا 
ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم A  بر میزان  حفظ انگشتان  تروماتیزه  دست بیماران  16
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر کلانترهرمزی  دکتر احمد رهنما بررسی نتایج  اولیه درمان  پلازیوسفالی  قدامی  با تکنیک  فلپ فرونتال   oversliding   یکطرفه بیماران   مراجعه کننده  به  مرکز  آموزشی درمانی بیمارستان مفید  97-1395 17
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر معتمد دکتر روح ا... بخشی 

بررسی استفاده از توکسین بوتولینیوم Type Aدر بهبود زخم  بعد از عمل ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک  بیمارستان 15 خرداد تهران  سالهای 1396-1397

18
خلاصه پایان نامه  دفاع شده 

دکتر

 موسوی زاده
دکتر علی رحیمیان بررسی تاثیر Sliding  flapغضروف LLCبه جای   Cephalic trim  در بهبود عملکرد تنفسی و زیبایی بینی در بیماران کاندید عمل جراحی رینوپلاستی دربیمارستان پانزده خرداد تهران از سال 1388 تا 1398 19
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر نیازی  دکتر محمد سروش  تعیین میزان غلظت هیستامین در بافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید به روش الیزا 20
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر روئین تن  دکتر هرمز محمودوند بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال 21
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر روئین تن دکتر شاهین بهجو

بررسی نتایج  جوان سازی  و لیفت  پیشانی  و  ناحیه   فوقانی  صورت  با رویکرد  ترانس  بلفاروپلاستی  تمپورال درمرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 خرداد  1398-1397

22
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر حسن پور دکتر محدثه امینی بررسی  نتایج  زیبائی  و عملکردی  رینوپلاستی در روش  اسپریدر گرفت  بدون بخیه  به  غضروف  اپرلترال  در بیماران مراجعه  کننده به بیمارستان  15 خرداد در سالهای  1399-1398 23
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر معتمد دکتر نازیلا فرنوش بررسی مقایسه ای اسکار زخم محل جراحی دو روش ترمیم ماموپلاستیورتیکال  به روش T  معکوس و روش پرس کردن در بیماران با طول اسکار  12 cm  و وزن  300  gr 24

  

  


 

 

 

 

محل آپلود – خلاصه مقاله – صفحه تقدیر و تشکر 

وضعیت 

استاد راهنما

دانشجو

 عنوان پایان نامه

ردیف

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

فرهود گوراوانچی

بررسی مراجعین مبتلا به شکاف های مادرزادی نادر جمجمه و صورت و درمانهای انجام گرفته به بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیم 15 خرداد از سال 1382 الی 1392

1

خلاصه پایان نامه

 

دفاع شده

دکتر فیض الله نیازی

کامیار اژدری

استفاده از دیاترمی کنترل شده در درمان هیپرتروفی توربینت ها دربیمارانی که با شکایت انسداد بینی ناشی از هیپرتروفی به بیمارستان مدرس مراجعه کرده اند .

2

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر  شاهین محمد صادقی

سعید عبدالهی

بررسی اثر مکمل تزریقی ویتامین Aبر بقای کمپوزیت گرافت لاله گوش در موش های صحرایی

3

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدراله معتمد

امیر رضا معتبر

بررسی آنتروپومتریک و آنالیزکمی پروفایل بینی در بیماران کاندید رینوپلاستی مراجعه کننده به مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد

4

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر ناصر مظفری

خلیل طلایی زاده

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت ( H graft ) side to sideدیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

5

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سیدمهدی موسوی زاده 

محمود ناظمیان

بررسی نتایج درمانی رینوپلاستی به دو روش cephalic trimو sliding flapبرای غضروف های lower lateralدربیماران مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد تهران

6

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سیداسماعیل حسن پور

امیر مولائی

بررسی تاثیر تزریق زیر جلدی اپی نفرین در غلظت های مختلف بر کاهش خونریزی از برش های جراحی (مطالعه تجربی روی مدل حیوانی Rat)

7

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکترخلیل رستمی 

اصغر اسماعیل زاده

بررسی روشهای درمانی جراحی انجام گرفته در مبتلایان به ژنیکوماستی و میزان رضایتمندی مراجعین به بیمارستان مدرس و 15 خرداد تهران بین سالهای 1392-1387

8

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر مسعود یاوری 

دکتر نغمه پورپژشک

بررسی میزان اثربخشی لیزر کم توان در ترمیم تاندون های فلکسور دست

9


محل آپلود –خلاصه مقاله –صفحه تقدیر و تشکر 

وضعیت 

استاد راهنما

دانشجو

 عنوان پایان نامه

ردیف

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدراله معتمد

دکتر بابک معتقدی

بررسی فراوانی انحراف بینی و غیر قرینگی ابرو دربیماران زن مراجعه کننده جهت رینوپلاستی به بیمارستان 15 خرداد

1

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر خلیل رستمی

محمد علی شهاب الدین

بررسی میزان  تاثیر کرم هیرودوئید در کاهش اکیموز و ادم اطراف چشم به دنبال عمل رینوپلاستی

2

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

دکتر روزبه راهبر

بررسی نتایج رینوپلاستی دربیماران  Teen age  از سال 1382 لغایت 1392

3

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر شاهین محمد صادقی

محمد بقائی               

بررسی تاثیر پک کردن بینی بر میزان ادم و اکیموز دور چشم و خونریزی زیر ملتحمه بعد از جراحی سپتورینوپلاستی

 

4

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر فیض اله نیازی

سید حسن حسینی هوشیار    

اندازه گیری میزان گیرندهIآنژیوتانسین IIدربافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید و پوست نرمال با روش الیزا ( Elisa)

5

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سید اسماعیل حسن پور

دکتر امیر دریانی

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم Aبر میزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش

6

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر ناصر مظفری

دکترکامبیز ایزد پناه

بررسی میزان تاثیر اکسیژن درمانی در میزان درد تورنیکه در بیماران با ترومای دست مراجعه کننده به بیمارستان 15 خرداد در سال1395-1394

7

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر صدرالله معتمد

عبدالرضا شیخی     

بررسی  اثر کورتیکواستروئید  (دگزامتازون  وریدی  ) بر کاهش  اکیموز و ادم  پری  اربیتال در زمانهای  مختلف در بیماران  رینو پلاستی  دربیمارستان  15 خرداد  تهران  طی سالهای  95-94 

8

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر مسعود یاوری

دکتر مرضیه نقوی

مقایسه میزان  قند خون اندازه گیری  شده  با گلوکومتر در انگشت  سالم و آسیب دیده در پیش بینی  گانگرن  انگشتان  در سال  1394  در بیمارستان  15 خرداد

9

خلاصه پایان نامه

دفاع شده

دکتر سید مهدی موسوی زاده

هادی رضازاده                

استفاده از تکنولوژی Cad camدر تهیه شابلون برش پوستی و پیش بینی  مقدار کاهش حجم هر سینه بصورت جداگانه و شکل نهایی سینه بعد از جراحی ریداکشن ماموپلاستی

10

خلاصه پایان نامه  دفاع شده دکتر سید مهدی موسوی زاده  دکتر حمید رضا علیزاده اطاقور  مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال            11
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر شاهین محمد صادقی دکتر گلاویژ قصیری 

بررسی  نتایج  و رضایتمندی بیماران بعد از عمل رزکسیون قاعده آلار در جراحی های رینوپلاستی در بیمارستان 15 خرداد             

12
خلاصه  پایان نامه  دفاع شده  دکتر سید اسماعیل حسن پور 

دکتر

معصومه عباس نژاد 

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای 1392  تا  1395

13
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر رستمی  دکتر ندا ظهیری زرندی بررسی تاثیر فلپهای درمال 2 طرفه در میزان افتادگی پستان بعد از ماموپلاستی کاهشی با پایه تحتانی   14
خلاصه پایان نامه  دفاع شده 

دکتر

کلانتر هرمزی 

دکتر فاطمه

 حسینی زادگان 
بررسی میزان اثر بخشی پیوند چربی اوتولوگ در تصحیح دفورمیتی پیشانی در بیماران پلاژیوسفالیقدامی عمل نشده مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی 15خرداد از سال1390 تا 1395 15
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر حسن پور 

دکتر محسن

نوروزی نیا 
ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم A  بر میزان  حفظ انگشتان  تروماتیزه  دست بیماران  16
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر کلانترهرمزی  دکتر احمد رهنما بررسی نتایج  اولیه درمان  پلازیوسفالی  قدامی  با تکنیک  فلپ فرونتال   oversliding   یکطرفه بیماران   مراجعه کننده  به  مرکز  آموزشی درمانی بیمارستان مفید  97-1395 17
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر معتمد دکتر روح ا... بخشی 

بررسی استفاده از توکسین بوتولینیوم Type Aدر بهبود زخم  بعد از عمل ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک  بیمارستان 15 خرداد تهران  سالهای 1396-1397

18
خلاصه پایان نامه  دفاع شده 

دکتر

 موسوی زاده
دکتر علی رحیمیان بررسی تاثیر Sliding  flapغضروف LLCبه جای   Cephalic trim  در بهبود عملکرد تنفسی و زیبایی بینی در بیماران کاندید عمل جراحی رینوپلاستی دربیمارستان پانزده خرداد تهران از سال 1388 تا 1398 19
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر نیازی  دکتر محمد سروش  تعیین میزان غلظت هیستامین در بافت بیماران با ضایعه هیپرتروفیک اسکار و کلویید به روش الیزا 20
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر روئین تن  دکتر هرمز محمودوند بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال 21
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر روئین تن دکتر شاهین بهجو

بررسی نتایج  جوان سازی  و لیفت  پیشانی  و  ناحیه   فوقانی  صورت  با رویکرد  ترانس  بلفاروپلاستی  تمپورال درمرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 خرداد  1398-1397

22
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر حسن پور دکتر محدثه امینی بررسی  نتایج  زیبائی  و عملکردی  رینوپلاستی در روش  اسپریدر گرفت  بدون بخیه  به  غضروف  اپرلترال  در بیماران مراجعه  کننده به بیمارستان  15 خرداد در سالهای  1399-1398 23
خلاصه پایان نامه  دفاع شده  دکتر معتمد دکتر نازیلا فرنوش بررسی مقایسه ای اسکار زخم محل جراحی دو روش ترمیم ماموپلاستیورتیکال  به روش T  معکوس و روش پرس کردن در بیماران با طول اسکار  12 cm  و وزن  300  gr 24
خلاصه پایان نامه دفاع شده  دکتر رستمی

دکتر علیرضا

حسینی سیانکی
بررسی میزان تاثیر محلول موضعی DMSO(دی متیل سولفوکساید) و دگزامتازون تزریقی در کاهش اکیموز و ادم اطراف چشم به دنبال عمل سپتورینوپلاستی 25
خلاصه پایان نامه دفاع شده  دکتر  نیازی دکتر هاتف زیرک زاده بررسی تاثیرترانگزامیک اسید بر میزان خونریزی در لیپوساکشن 26

  

  


 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب