مرکز توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان 15 خرداد

·         معرفی مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

·         اهداف و برنامه ها

·         رئیس واحد

·         اعضای واحد توسعه تحقیقات بالینی

·         آیین نامه های واحد توسعه تحقیقات بالینی

·         جلسات شورای پژوهشی

·         دستاوردهای واحد

·         تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب