بخش مراقبت های ویژه پس از جراحی (SICU)  در بیمارستان پانزده خرداد با 7 تخت بزرگسال و 1 تخت کودک با بهره گیری از امکانات بیمارستان هوشمند Smart Hospital پس از جراحی های وسیع مراقبت های ویژه ارائه می دهد.

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب