·       بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح  که سن آنها زیر 2سال می باشد باید دفترچه والدین خود را تا ساعت 8 صبح تحویل واحد ترخیص نمایند.ضمناً جهت انجام اعمال جراحی سرپایی همراه داشتن دفترچه پدر و مادر بیمار الزامی می باشد.

·       بیمارانی که  دارای بیمه تامین  اجتماعی، نیروهای مسلح  یا خدمات درمانی بوده و سن آنها بیشتر از 2سال می باشد دفترچه آنها باید        عکس دار باشد.

·       بیماران فرزند دختر  بالای 18 سال که تحت تکفل پدر بوده و دارای بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح می باشند همراه داشتن شناسنامه    الزامی است.

·       بیماران فرزند پسر بالای 22 سال که تحت تکفل پدر بوده و دارای بیمه تامین اجتماعی می باشند همراه داشتن گواهی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

·       بیماران تصادفی جهت استفاده از خدمات رایگان علاوه بر ارائه مدارک تصادفی(کروکی محل تصادف یا گزارش اورژانس و یا مراجع انتظامی) همراه داشتن کپی شناسنامه یا کارت ملی الزامی است.

·       بیمارانی که دارای بیمه کمیته امداد می باشند همراه داشتن کپی کارت کمیته الزامی است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب