طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی 15 خرداد 

مصوب 1394

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی 

ردیف

مصوب 1394

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی تاثیر تزریق زیر  جلدی  اپی نفرین  در  غلظت های  مختلف  بر میزان   خونریزی از برش های جراحی  در رت

1

مصوب1394

 

 

دکتر مسعود یاوری

بررسی  میزان  اثر بخش  لیزر  کم توان  در ترمیم تاندون  های  فلکسور  دست 

2

مصوب1394

 

 

دکتر ناصر مظفری

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت (H graft) side to sideدیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

3

مصوب1394

 

دکتر سیداسماعیل حسن پور

ارزیابی اثر موضعی  سم بوتولینیوم  Aبرمیزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب  1395

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب

1395

 

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال

1

مصوب 1395

دکتر سیداسماعیل حسن پور

مقایسهتاثیررایحهدرمانیبااسانسلاوندو (اسطوخدوس) براضطراببیمارانکاندیدايجراحیترمیمی اندامفوقانی

2

مصوب 1395

 

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای1384 تا 1394

3

مصوب 1395

دکتر سیداسماعیل حسن پور

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم  Aبر میزان حفظ انگشتان تروماتیزه دست بیماران

4

مصوب 1395

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

بررسی تاثیر پانسمان با پوست میوه  کیوی  روی  اسکار  هیپرتروفیک   در خرگوش ها

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب  1396

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب 1396

دکتر عبدالرضا روئین تن

بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال

1

مصوب 1396

دکتر مسعود یاوری

بررسی نتایج استفاده از گرافت فاشیالاتا  در نقص تاندونی متعدد و طویل در تاندونهای اکستانسور انگشتان دست درزون 6

2

مصوب 1396

دکتر سید اسماعیل حسن پور

مقایسه اثر ژل سیلیکون وکنتراکتوبکس در پیشگیری از اسکار هیپرتروفیک ناشی از زخم جراحی ساعد و دست

3

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب 1397

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب 1397

دکترمسعود  یاوری

بررسی اثر تاموکسیفن خوراکی و موضعی بر چسبندگی های پس از عمل جراحی تاندون فلکسور خرگوش

1

مصوب 1397

دکتر مسعود  یاوری

بررسی و مقایسه  نتایج ترمیم ایزوله  تاندون  فلکسور  عمقی  انگشتان با ترمیم همزمان  تاندون های فلکسور  سطحی و عمقی  انگشتان در پارگی  همزمان تاندون های فلکسور  سطحی  و عمقی  انگشتان  در  زون  2 فلکسور  در بیماران  مراجعه کننده  به بیمارستان 15  خرداد از مهر ماه  96  تا مهر ماه  97

2

 

 

 

 

 

 

مصوب 1398

ردیف   

عنوان طرح تحقیقاتی

 مجری اصلی

وضعیت

1

نظام ثبت بیماران  آسیب شبکه براکیال در بیمارستان  15 خرداد تهران

دکتر ثریا شاهرخ

مصوب 1398

2

بررسی  وضعیت  تغذیه ای  دوران بارداری  مادران دارای  کودک مبتلا  به شکاف  لب  با  یا  بدون شکاف کام  مراجعه کننده  به بیمارستان  15 خرداد

دکتر عبدالجلیل   کلانتر هرمزی

مصوب 1398

 

طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی 15 خرداد 

مصوب 1394

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی 

ردیف

مصوب 1394

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی تاثیر تزریق زیر  جلدی  اپی نفرین  در  غلظت های  مختلف  بر میزان   خونریزی از برش های جراحی  در رت

1

مصوب1394

 

 

دکتر مسعود یاوری

بررسی  میزان  اثر بخش  لیزر  کم توان  در ترمیم تاندون  های  فلکسور  دست 

2

مصوب1394

 

 

دکتر ناصر مظفری

بررسی ترمیم عصبی بصورت گرافت (H graft) side to sideدیستال به محل ضایعه عصبی جهت تسریع روند neurotization

3

مصوب1394

 

دکتر سیداسماعیل حسن پور

ارزیابی اثر موضعی  سم بوتولینیوم  Aبرمیزان ترومبوز در شریان تروماتیزه موش 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب  1395

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب

1395

 

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

مقایسه دو روش جراحی ترمیم نسبی عصب فمورال توسط اتوگرافت عصب آسیب دیده با روش استفاده از کاندویی ورید فمورال

1

مصوب 1395

دکتر سیداسماعیل حسن پور

مقایسهتاثیررایحهدرمانیبااسانسلاوندو (اسطوخدوس) براضطراببیمارانکاندیدايجراحیترمیمی اندامفوقانی

2

مصوب 1395

 

دکتر سیداسماعیل حسن پور

بررسی نتایج اصلاح جراحی پلاژیوسفالی سینوستوتیک یونی کرونال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان مفید در فاصله سالهای1384 تا 1394

3

مصوب 1395

دکتر سیداسماعیل حسن پور

ارزیابی اثر موضعی سم بوتولینیوم  Aبر میزان حفظ انگشتان تروماتیزه دست بیماران

4

مصوب 1395

دکتر  سید مهدی موسوی زاده

بررسی تاثیر پانسمان با پوست میوه  کیوی  روی  اسکار  هیپرتروفیک   در خرگوش ها

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب  1396

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب 1396

دکتر عبدالرضا روئین تن

بررسی نتایج انتقال عصب پکتورال داخلی سمت مقابل در بیماران با آسیب شبکه براکیال

1

مصوب 1396

دکتر مسعود یاوری

بررسی نتایج استفاده از گرافت فاشیالاتا  در نقص تاندونی متعدد و طویل در تاندونهای اکستانسور انگشتان دست درزون 6

2

مصوب 1396

دکتر سید اسماعیل حسن پور

مقایسه اثر ژل سیلیکون وکنتراکتوبکس در پیشگیری از اسکار هیپرتروفیک ناشی از زخم جراحی ساعد و دست

3

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوب 1397

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب 1397

دکترمسعود  یاوری

بررسی اثر تاموکسیفن خوراکی و موضعی بر چسبندگی های پس از عمل جراحی تاندون فلکسور خرگوش

1

مصوب 1397

دکتر مسعود  یاوری

بررسی و مقایسه  نتایج ترمیم ایزوله  تاندون  فلکسور  عمقی  انگشتان با ترمیم همزمان  تاندون های فلکسور  سطحی و عمقی  انگشتان در پارگی  همزمان تاندون های فلکسور  سطحی  و عمقی  انگشتان  در  زون  2 فلکسور  در بیماران  مراجعه کننده  به بیمارستان 15  خرداد از مهر ماه  96  تا مهر ماه  97

2

 

 

 

 

 

 

مصوب 1398

ردیف   

عنوان طرح تحقیقاتی

 مجری اصلی

وضعیت

1

نظام ثبت بیماران  آسیب شبکه براکیال در بیمارستان  15 خرداد تهران

دکتر ثریا شاهرخ

مصوب 1398

2

بررسی  وضعیت  تغذیه ای  دوران بارداری  مادران دارای  کودک مبتلا  به شکاف  لب  با  یا  بدون شکاف کام  مراجعه کننده  به بیمارستان  15 خرداد

دکتر عبدالجلیل   کلانتر هرمزی

مصوب 1398

 

 

 

*

طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی  15 خرداد

سال 1399

 

 

وضعیت 

مجری اصلی 

 عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

مصوب سال 1399

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

ارزیابی  تاثیر  DMSOبر روی  فلپ های منطقه ای  (رژیونال ) و لوکال

1

مصوب سال 1399

دکتر مسعود یاوری

مقایسه نتایج ترنسفر side to side  عصب مدین به عصب اولنار H graft)  (با ترنسفر شاخه انتهایی عصب اینتراوسئوس قدامی به شاخه عمقی عصب اولنار  و ترنسفر عصب حسی انگشت سوم به شاخه سطحی عصب اولنار  در درمان آسیب  پروگزیمال عصب اولنار

2

مصوب سال 1399

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

بررسی اثر پاندمی کووید 19 بر تعداد و تنوع اعمال جراحی پلاستیک و ترمیمی و برنامه آموزشی دستیاران فوق تخصصی در مرکز آموزشی و درمانی پانزده خرداد

3

مصوب سال 1399

دکتر مسعود یاوری

بررسی مقایسه ای نتایج روش جراحی پرکوتانئوس با کمک  سونوگرافی و جراحی باز جهت درمان انگشت ماشه ای با درگیری متعدد

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب