سیاست های اصلی مرکز

 

 

 

 

 

سیاست اصلی 1

ذینفعان

اولویت بخشی ارتقای ایمنی بیماران ، همراهان ، پزشکان و کارکنان و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار، وزارت بهداشت ، معاونت های دانشگاه

سیاست اصلی 2

ذینفعان

تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی در جهت بهبود مستمر فرآیندها با اولویت بخشی به ایمنی بیمار

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار

سیاست اصلی 3

ذینفعان

اخلاق محوری و تکریم و رعایت حقوق گیرندگان خدمت

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار

سیاست اصلی 4

ذینفعان

ارتقای بهره وری با رعایت قوانین و مقررات مالی

مدیران اجرایی بیمارستان، پرسنل ، پرستاران، پزشکان اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات رییسه دانشگاه

سیاست اصلی 5

ذینفعان

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ، جذب نیروهای کارآمد و خلاق و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

مدیران اجرایی بیمارستان، پرسنل بیمارستان، پرستاران، پزشکان و اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات رییسه دانشگاه، معاونت ها

سیاست اصلی 6

ذینفعان

تربیت دستیاران فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، بیماران، وزارت بهداشت، هیات رییسه دانشگاه ، معاونت ها

سیاست اصلی 7

ذینفعان

ارتقای پژوهش های علمی با رویکرد نظام نوآوری و مبتنی بر شواهد

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، وزارت بهداشت، هیات امناء دانشگاه ، معاونت ها

سیاست اصلی 8

ذینفعان

ترویج فرهنگ گزارش دهی خطا با هدف پیشگیری و پایش و کنترل خطاهای پزشکی

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، وزارت بهداشت

سیاست اصلی 9

ذینفعان

استفاده از تجهیزات پزشکی ، تکنولوژی و فناوری های نوین و روزآمد با اولویت تولیدات ملی

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل ، بیماران، وزارت بهداشت، معاونت ها

سیاست اصلی 10

ذینفعان

توجه به رعایت استانداردهای ایمنی ، درمانی ، بهداشتی ، زیست محیطی و توسعه فرهنگ پیشگیری و مقابله با بیماری های نوپدید و بازپدید

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان، بیماران، همراهان بیمار، همسایگان، وزارت بهداشت، معاونت ها

سیاست اصلی 11

ذینفعان

الویت رویکرد اجتماعی به نگاه اقتصادی در ارائه خدمات

مدیران اجرایی بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران، پرسنل بیمارستان

سیاست اصلی 12

ذینفعان

اجرای استانداردهای IPD و استقرار توریسم درمانی

مدیران اجرایی بیمارستان ، پزشکان و اعضای هیات علمی، پرستاران ، بیماران ، همراهان بیمار

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب