مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد

                                                           درمانگاه های فوق تخصصی جراحی ترمیمی ، پلاستیک و دست   

 

 

صبح

عصر

شنبه

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی

ساعت 8/30 الی 13

*

دکتر سید مهدی موسوی زاده

ساعت 15 الی 17

*

یکشنبه

دکتر مسعود یاوری

ساعت 8/30 الی 13

دکتر محمدباقر حیدری

8/30 الی 13

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

ساعت 15 الی 17

دکتر سید اسماعیل حسن پور

ساعت 15 الی 17

دوشنبه

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

ساعت 8/30 الی 13

دکتر شاهین محمد صادقی

8/30 الی 13

دکتر احسان آراسته

ساعت 14 الی 16

دکتر امیرحسین کریمی

15  الی 17

سه شنبه

دکتر مسعود یاوری

ساعت 8/30 الی 13

دکتر سید مهدی موسوی زاده

ساعت 8/30 الی 13

*

*

چهارشنبه

دکتر سید اسماعیل حسن پور

ساعت 8/30 الی 13

دکتر امیرحسین کریمی

8/30 الی 13

دکتر شاهین محمد صادقی

15 الی 17

*

پنجشنبه

دکتر ثریا شاهرخ شهرکی

ساعت 8 الی 11

*

*

*

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب