مرکز پزشکی آموزشی درمانی پانزده خرداد

                                                                                               درمانگاه های تخصصی

 

فشارخون / دیابت

قلب و عروق

داخلی

عفونی

تغذیه

شنبه

*

دکتر بهرام اشراقی

ساعت 9 الی 13

*

دکتر سیده رعنا خاتمی

ساعت 9 الی 11

*

یکشنبه

دکتر امیرحسین نصیری

دکتر بهروز برنجیان

ساعت 9 الی 10

دکتر امیرحسین نصیری

ساعت 9 الی 13

دکتر بهروز برنجیان

ساعت 10 الی 12

*

آنیتا آوانی

کارشناس ارشد تغذیه

ساعت 10 الی 12

دوشنبه

*

دکتر بهرام اشراقی

ساعت 9 الی 13

*

*

*

سه شنبه

*

دکتر ریزان محمدی

ساعت 9 الی 13

دکتر بهروز برنجیان

ساعت 10 الی 12

دکتر سیده رعنا خاتمی

ساعت 9 الی 11

*

چهارشنبه

*

دکتر امیرحسین نصیری

ساعت 9 الی 13

*

*

*

پنجشنبه

*

ساعت 8 الی 11

دکتر ریزان محمدی

ساعت 9 الی 13

دکتر بهروز برنجیان

ساعت 10 الی 12

*

*

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب