جلسات شورای پژوهشی

سال 1393

شماره صورت جلسه

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

ردیف

66000227

26 اسفندماه 93

1

66000154

نهم اسفند ماه 93

2

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1394

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

صورتجلسه

3

9/8/94

1

صورتجلسه

4

15/9/94

2

صورتجلسه

5

2/12/94

3

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1395

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 1

6

22/1/95

1

فایل صورتجلسه2

7

28/1/95

2

فایل صورتجلسه3

8

19/02/95

3

فایل صورتجلسه4

9

3/8/95

4

فایل صورتجلسه5

10

6/10/95

5

 

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1396

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 6

11

21/3/96        

1

فایل صورتجلسه7

12

10/4/96        

2

فایل صورتجلسه8

13

10/10/96        

3


جلسات شورای پژوهشی

سال 1397

 

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 9

9

16/4/97

1

فایل صورتجلسه10 

10

20/5/97

2

فایل صورتجلسه11

11

23/11/97

3

 

جلسات شورای پژوهشی

سال 1393

شماره صورت جلسه

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

ردیف

66000227

26 اسفندماه 93

1

66000154

نهم اسفند ماه 93

2

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1394

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

صورتجلسه

3

9/8/94

1

صورتجلسه

4

15/9/94

2

صورتجلسه

5

2/12/94

3

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1395

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 1

6

22/1/95

1

فایل صورتجلسه2

7

28/1/95

2

فایل صورتجلسه3

8

19/02/95

3

فایل صورتجلسه4

9

3/8/95

4

فایل صورتجلسه5

10

6/10/95

5

 

جلسات شورای پژوهشی

 

سال 1396

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 6

11

21/3/96        

1

فایل صورتجلسه7

12

10/4/96        

2

فایل صورتجلسه8

13

10/10/96        

3


جلسات شورای پژوهشی

سال 1397

 

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 9

9

16/4/97

1

فایل صورتجلسه10 

10

20/5/97

2

فایل صورتجلسه11

11

23/11/97

3

 

سال 1399

 

(pdfلینک(فایل

 

شماره صورت جلسه

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

ردیف

فایل صورتجلسه 15

15

21/3/99

1

فایل صورتجلسه16

16

4/4/99

2

فایل صورتجلسه17

17

28/7/99

3

فایل صورتجلسه18

18

12/8/99

4

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب