جلسات شورای پژوهشی

سال 1393

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1393/10/13

1

فایل صورتجلسه 1

2

1393/12/09

2

فایل صورتجلسه2

3

1393/12/26

3

فایل صورتجلسه3

                  

 

سال  1394

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1394/8/09

1

فایل صورتجلسه 1

2

1394/09/15

2

فایل صورتجلسه2

3

1394/12/02

3

فایل صورتجلسه3

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

سال 1395

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1395/01/22

1

فایل صورتجلسه1

2

1395/01/28

2

فایل صورتجلسه2

3

1395/02/19

3

فایل صورتجلسه3

4

1395/08/03

4

فایل صورتجلسه4

5

1395/10/06

5

فایل صورتجلسه5

                                                                          

 

سال 1396

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1396/03/21

1

فایل صورتجلسه1

2

1396/04/10

2

فایل صورتجلسه2

3

1396/10/10

3

فایل صورتجلسه3

                                                                                         

 

 

 

 

سال 1397

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1397/04/16

1

فایل صورتجلسه1

2

1397/05/20

2

فایل صورتجلسه2

3

1397/11/23

3

فایل صورتجلسه3

                                                                                             

 

 

سال 1398

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1398/03/01

1

فایل صورتجلسه1

2

1398/07/28

2

فایل صورتجلسه2

3

1398/11/14

3

فایل صورتجلسه3

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

سال 1399

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1399/03/21

1

فایل صورتجلسه1

2

1399/04/04

2

فایل صورتجلسه2

3

1399/07/28

3

فایل صورتجلسه3

4

1399/08/12

4

فایل صورتجلسه4

                                                                                      

سال 1400

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1400/01/30

1

فایل صورتجلسه1

2

1400/02/05

2

فایل صورتجلسه2

3

1400/03/01

3

فایل صورتجلسه3

4

1400/03/29

4

فایل صورتجلسه4

5

1400/05/19

5

فایل صورتجلسه5

6

1400/06/28

6

فایل صورتجلسه6

                                                                                  

 

 

سال 1401

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1401/01/20

1

فایل صورتجلسه1

2

1401/01/30

2

فایل صورتجلسه2

3

1401/04/22

3

فایل صورتجلسه3

4

1401/06/06

4

فایل صورتجلسه4

5

1401/10/18

5

فایل صورتجلسه5

6

1401/12/16

6

فایل صورتجلسه6

 

 

سال 1402

ردیف

 

تاریخ برگزاری

(روز، ماه، سال)

 

شماره صورت جلسه

 

(pdfلینک(فایل

1

1402/04/03

1

فایل صورتجلسه1

                                                                                     

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب