بخش فوق تخصصی جراحی ترمیمی دست و میکروسکوپی مردان بیمارستان پانزده خرداد با 34 تخت در زمینه های ذیل آماده خدمت‌رسانی به مراجعین محترم می‌باشد.

  • ترمیم تاندون‌های خم کننده یا بازکننده
  •  ترمیم دفرمتی‌های دست
  • انواع جراحی‌های میکروسکوپی دست
  • ترمیم شبکه بازویی
  • جراحی ترمیمی ناهنجاری های همراه تولد دست
  • درمان سندروم های فشارنده عصب 
  • درمان سندروم تونل کارپال CTS 
  • جراحی ترمیمی آسیب های دست در حوادث
  • ترمیم اعصاب محیطی در اندام های فوقانی و تحتانی

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب