برنامه آموزش دستیاری:

اساتید گروه جراحی پلاستیک برنامه ای مبنی بر علوم پایه ، علوم بالینی و تحقیقات درزمینه جراحی پلاستیک طراحی کرده اند. براین اساس دستیار بیولوژی و ارزیابی بالینی بیماری ها را درزمینه های زیر خواهد آموخت.

* ناهنجاری های مادرزادي جمجمه فک وصورت

* جراحی قاعده جمجمه

* آنومالی های عروقی

* جراحی دست

* سوختگی ها

* جراحی سرطان

* صدمات فک وصورت

* صدمات اندامها

* تومورهای سروگردن

* جراحی میکروسکوپی

* جراحی های زیبائی

 

 

 

برنامه آموزش دستیاری:

اساتید گروه جراحی پلاستیک برنامه ای مبنی بر علوم پایه ، علوم بالینی و تحقیقات درزمینه جراحی پلاستیک طراحی کرده اند. براین اساس دستیار بیولوژی و ارزیابی بالینی بیماری ها را درزمینه های زیر خواهد آموخت.

* ناهنجاری های مادرزادي جمجمه فک وصورت

* جراحی قاعده جمجمه

* آنومالی های عروقی

* جراحی دست

* سوختگی ها

* جراحی سرطان

* صدمات فک وصورت

* صدمات اندامها

* تومورهای سروگردن

* جراحی میکروسکوپی

* جراحی های زیبائی

animal lab

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب