اهداف و برنامه ها:

-     توسعه آموزش

-      توسعه پژوهش

-      افزایش ظرفیت تحقیقات ،نو آوری ،آموزش تحقیقات  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب