سمت

نام –نام خانوادگی

ردیف

نماینده معاونت  تحقیقات و فناوری  دانشگاه

دکتر رضا وفایی

1

رئیس مرکز  15 خرداد و رئیس  شورای  پژوهشی واحد

دکتر مسعود یاوری

2

سرپرست واحد توسعه  تحقیقات بالینی  و دبیر شورا

دکتر عبدالجیل کلانتر هرمزی

3

معاون آموزشی

دکتر سید اسماعیل حسن پور آونجی

4

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر صدراله معتمد

5

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر سیدمهدی موسوی زاده

6

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر ناصر مظفری

7

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر شاهین محمد صادقی

8

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر عبدالرضا روئین تن 

9

اپیدمیولوژیست

دکتر گیتا  اسلامی 

10

 

 

سمت

نام –نام خانوادگی

ردیف

نماینده معاونت  تحقیقات و فناوری  دانشگاه

دکتر رضا وفایی

1

رئیس مرکز  15 خرداد و رئیس  شورای  پژوهشی واحد

دکتر مسعود یاوری

2

سرپرست واحد توسعه  تحقیقات بالینی  و دبیر شورا

دکتر عبدالجیل کلانتر هرمزی

3

معاون آموزشی

دکتر سید اسماعیل حسن پور آونجی

4

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر صدراله معتمد

5

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر سیدمهدی موسوی زاده

6

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر ناصر مظفری

7

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر شاهین محمد صادقی

8

نماینده پژوهشی  بخش

دکتر عبدالرضا روئین تن 

9

نماینده پژوهشی  بخش

دکترثریا شاهرخ  

10

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب