آموزش دستیاران:

مدت زمان آموزش دوره دستياري جراحي فوق تخصصي پلاستيک حداقل 3 سال و فلوشيب جراحي دست حداقل 18 ماه و فلوشیب جراحی جمجمه فک وصورت ( دوره مشاهده گر ) 6 ماه ميباشد و هر دستيار بايد بخشهاي مختلف آموزشي ذيل را بگذراند.

الف) دستياران جراحي پلاستيك :

1- جراحي هاي پلاستيک عمومي و زيبائي 15 ماه
2- جراحي هاي جمجمه , فک وصورت 9 ماه
3- جراحي هاي دست و ميکروسکوپي 6 ماه
4- جراحي هاي سوختگي هاي حاد و ترميمی 6 ماه ( ناهنجاري ناشي از سوختگي )

ب) دستياران فلوشيب جراحي دست:
1- جراحي تروماي دست 6 ماه
2- جراحي الكتيو دست 12ماه

ج) دستیاران فلوشیب جراحی جمجمه فک وصورت ( بعد از فوق تخصص جراحی پلاستیک ) دوره فلوشیبی جراحی جمجمه فک وصورت 12 ماه چرخشی در بخشهای جراحی جمجمه فک و صورت 15 خرداد و جراحی جمجمه بیمارستان مفید می باشد. دستیاران در طی این دوره کلیه اعمال پیچیده جراحی جمجمه فک صورت را خواهند آموخت.

 

پیش نیاز:

دستيار جراحي فوق تخصصي پلاستيک پزشک(MD) است که داراي بورد تخصصي جراحي عمومي بوده و بعد از قبولي در امتحانات جامع کتبي – شفاهي کشوري پذيرفته شده و وارد دوره دستياري ميشود . دستياران فلوشيب دست ( با پيش نياز جراحي عمومي يا ارتوپدي ) نيز پس از پذيرفته شدن در امتحان كتبي و شفاهي آموزش در زمينه جراحي دست را شروع ميكنند. دستیاران فلوشیب جراحی جمجمه فک وصورت جراح فوق تخصص جراحی پلاستیک دارای بورد بوده که پس از مصاحبه سالیانه 2-1 نفر انتخاب میشوند.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب